Materská ąkola v Uníne

Unín Materská ąkola

M© Unín

Aktuálne

Riaditeµka Z© s M© Unín oznamuje zákonným zástupcom detí M©, ľe po dohode so zriaďovateµom a podµa odporúčaní ministra ąkolstva, bude od 11. januára 2021 otvorená prevádzka M© len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraątruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoµuje pracova» z domu. Zároveň ľiadame zákonných zástupcov, ktorí sú na materskej dovolenke alebo z rôznych iných dôvodov doma v termíne od 11.1. do 15.1.2021, aby deti neprivádzali do kolektívu M© a odhlásili ich zo stravy u vedúcej jedálne. Prevádzka M© bude pre vąetky deti otvorená od 18.1.2021