Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - september 2021

Hlavné zásady výchovy dieťaťa predškolského veku


Vychovávať deti predškolského veku v súlade so základnými zákonitosťami výchovno-vzdelávacieho procesu vyplýva nevyhnutnosť, riadiť sa pri práci s deťmi istými zásadami. Zásady vyjadrujú všeobecné požiadavky na obsah, prostriedky a metódy výchovno-vzdelávacej práce.
* zásada cieľavedomosti - cieľavedomosť je základným predpokladom výchovy. Táto zásada vyjadruje požiadavku, aby učiteľka v škôlke dobre poznala cieľ a úlohy výchovy pri práci s deťmi, vychádzala z nich a plánovito ich uskutočňovala.
* zásada primeranosti a postupnosti - zásada primeranosti vyplýva z vekových osobitostí detí a vedie učiteľku k tomu, aby nepreťažovala deti množstvom poznatkov a úloh, a naopak, aby ich nezamestnávala činnosťami málo náročnými. Požiadavky, ktoré sa kladú na správanie detí, obsah a spôsob výchovno-vzdelávacej práce majú byť primerané ich vedomostiam, zručnostiam a návykom. Pri výchove musí učiteľka postupovať od známeho k neznámemu, od jednoduchého k zložitejšiemu.
* zásada názornosti - je požiadavka, aby učiteľka deťom sprostredkovávala fakty a javy na základe bezprostredného vnímania reálnej skutočnosti alebo jej zobrazenia.
* zásada uvedomelosti a aktivity - vystupuje v súčasnosti do popredia. Je to požiadavka, aby sa deti zmocňovali nových poznatkov vlastnou aktívnou činnosťou.
* zásada trvácnosti - vyžaduje, aby si deti natrvalo osvojili primerané vedomosti, zručnosti a návyky a aby ich dokázali kedykoľvek využiť.

Aktuálne zásady pre predškolskú výchovu:
- detstvo je považované za plnohodnotnú súčasť života
- dôležité je vnímať dieťa ako celok, zdôrazňuje sa zdravie telesne aj duševné
- učenie nie je možné rozškatuľkovať, pretože poznanie je navzájom prepojené
- veľký význam má vnútorná motivácia, ktorá podnecuje k činnosti
- dôraz na sebadisciplínu
- vývin dieťaťa má svoje štádiá
- s výchovou a vzdelávaním dieťaťa je potrebné začať činnosťami, ktoré dieťa pozná
- dieťa má svoj vlastný vnútorný život, ktorý sa prejavuje len za určitých okolností a podmienok
- pre dieťa sú veľmi dôležitý ľudia (dospelí aj deti), s ktorými je v kontakte
- výchovu treba chápať ako vzájomné ovplyvňovanie dieťaťa a vonkajšieho prostredia.