Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - január 2022

Pohyb, ako životná potreba dieťaťa.


K základným a v súčasnom období veľmi dôležitým potrebám patrí starostlivosť o zdravie.
Celý náš život je bezprostredne spojený s pohybom. Pre deti je pohyb nenahraditeľným faktorom utvárania a usmerňovania jeho vývinu. V predškolskom veku dochádza u detí k rozvoju oporno-pohybovej sústavy. Pohybové funkcie sa zdokonaľujú a deti vedome ovládajú svoje pohyby. V tomto vývinovom období sa u nich zdokonaľuje jemná motorika, ktorá deťom umožňuje byť zručnejšími pri každodenných činnostiach. Pohyb dieťaťu spôsobuje radosť, pretože túži po činnosti. Pohybom dieťa skúša svoju odolnosť, vytrvalosť, obratnosť. Dieťa v predškolskom veku je aktívne, rado behá, skáče, hádže loptou, hojdá sa, lezie a pod. Deti síce majú rady spontánny pohyb, ale je dôležité ho dopĺňať i pohybom riadeným, organizovaným a cieleným na precvičovanie jednotlivých svalových skupín a naučenie či precvičovanie pohybových zručností.
Medzi tretím a šiestym rokom života dieťaťa sa začína rozvíjať jeho osobnosť. Deti začínajú kontrolovať a cieľavedome ovplyvňovať vlastné správanie a stávajú sa samostatnými.
Pohybovými aktivitami sa u dieťaťa zlepšuje koncentrácia, motorika, sila, odolnosť a fyzická kondícia. Možností na rozvoj pohybových schopností je veľa, napr. tanec, joga, cvičenie na náčiní - trampolíne, fit lopte atď. Deťom je potrebné nechať dostatok voľnosti a možností na chôdzu, beh, preliezanie, skákanie, hádzanie, jazdu na kolobežke, bicykle ap.
Ďalšou pohybovou aktivitou môže byť plávanie, v zime lyžovanie, korčuľovanie, sánkovanie, bobo vanie alebo hry na snehu.
Deti samé s vývinovým zrením organizmu vyhľadávajú rôzne pohybové činnosti a postupne zvládajú množstvo zručností. Nepovažujeme za správne obmedzovať spontánne aktivity detí, rovnako ako nie je správne vývin detí neprimerane urýchľovať. Je potrebné si uvedomiť niektoré riziká alebo obmedzenia dané ich rastom a vývinom. Zámerný rozvoj silových pohybových schopností nie je v predškolskom veku vo veľkej miere odporúčaný. Viac sa zamerajme na rýchlostné, koordinačné a vytrvalostné pohybové schopnosti dieťaťa.