Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - december 2016

Skúška telesnej a psychickej zdatnosti.


Patrí medzi staršie, ale milé metódy. Dieťa sa postaví a rukou má dosiahnuť cez temeno hlavy na ucho. Ak sa pozriete na štvorročné dieťa, tento úkon ešte nezvládne. Šesťročné deti to však dokážu bez problémov, keďže u nich už nastala zmena telesných proporcií a predĺžili sa im končatiny. Vyskúšajte s dieťaťom jednoduchú pohybovú hru, ktorá vám ukáže rozvoj jeho hrubej motoriky. Deti skáču s nohami spolu aj od seba a potrebujú poznať aj čísla. Do jednotlivých políčok panáka (,,škôlka") sa hádže kamienok a potom dieťa skáče po svoj kamienok. Postupuje sa od čísla 1 po číslo 7. Prešľap znamená pokazený pokus a ide ďalšie dieťa. Hra sa končí víťazstvom dieťaťa, ktoré absolvuje celú škôlku.
Orientačný test zrelosti:

 • Dieťa meria viac ako 115 cm a má hmotnosť viac ako 20 kg.
 • Je pohybovo šikovné a dokáže cielene zopakovať nejaký pohyb - urobí to správne.
 • Dokáže zvládnuť ceruzku, nakreslí a pozná geometrické tvary.
 • Vyjadrí kresbou jednoduchý námet (poviete: "Nakresli mi obrázok", a ono vám opíše, čo to je), nielen auto, ale aj to, čo je okolo neho, a nejaké súvislosti.
 • Dokáže sa sústrediť na kreslenie alebo prácu s ceruzkou pár minút a ceruzku drží správne.
 • Správne vyslovuje všetky hlásky(zvládne aj náročnejšie slová, napríklad jablko, štvrtok, marmeláda, svrček).
 • Vie vyjadriť rečou myšlienku (nemá skomoleniny slov), reč má v zásade gramaticky správnu.
 • Vo vete dokáže diferencovať hlásky v slovách a hrať sa slovné hry, napr. nájdi písmeno na začiatku slova, aké písmeno je na konci slova, utvor na to písmeno nové slovo.
 • Dokáže sledovať a počúvať rozprávku či vypočuť si inštrukciu k hre.
 • Dokáže skladať puzzle, zvládne jednoduché bludisko, nemá problém nájsť na obrázku malý detail odlišnosti medzi dvoma obrázkami.
 • Vymenuje rad čísel do 10, vyjadrí počet konkrétnych predmetov (daj do košíka 5 jabĺk) Niektoré dieťa zvládne spočítať a odčítať jednoduché úlohy spamäti.
 • Pozná matematické pojmy ako väčší, menší, viac, dlhý, krátky.
 • Vie sa orientovať v priestore ako hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, medzi.
 • Malo by poznať, kde je vpravo a vľavo, v rade rozozná, kto je prvý, posledný.
 • Nepotrebuje ísť popoludní spať a ranné budenie do školy mu nerobí problém.
 • Nemá strach z cudzích ľudí, vie sa prihovoriť alebo požiadať, dať otázku.
 • Je rado v kolektíve rovesníkov, zapája sa do kolektívnej hry detí.
 • Je samostatné pri samoobslužných činnostiach a vie sa o seba postarať (obliecť, najesť).
 • Bez problémov hrá hry s pravidlami (Človeče, nehnevaj sa), ale aj akékoľvek iné hry, kde sa dá vyhrávať, a vie aj prehrávať.
 • Nie je plačlivé, nestriedajú sa mu nálady radosti, ľútosti či vzdoru.

Ak vaše dieťa nesplnilo 5 a viac predpokladov, autorky testu odporúčajú návštevu PPPaP. Test je spracovaný podľa českých autoriek Anny Kucharskej a Daniely Švancarovej, ktoré sa zaoberajú diagnostikou detí predškolského veku.