Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - november 2015

Ustupovanie rodičov.


Model výchovy R.G. Morrisa má tri ťažiskové oblasti:
- výchova k poslušnosti, k disciplíne
- rozvoj sociálnych zručností (hlavne zdvorilosti a slušnosti), tréning
- rozhodovanie na báze zodpovednosti dieťaťa

Prvá súčasť výchovy, ktorá má napokon doviesť k zodpovednej sebadisciplíne, je zameraná na disciplínu. Môžeme spokojne povedať, že je zameraná na rozvíjanie poslušnosti detí voči dospelým v základných životných situáciách. Práve vo vedení malých detí k poslušnosti autor vidí naplnenie oprávnených potrieb nielen vychovávateľov, učiteľov, ale aj detí. Dospelí majú potrebu niesť zodpovednosť za svoje dieťa, napĺňať jej zmysel (vedenie k samostatnosti) prostredníctvom autority. Deti majú zasa potrebu byť vedené. Na rozdiel od iných moderných konceptov výchovy R.G. Morrish upozorňuje na prirodzenú potrebu detí vyhovieť dospelým. Deti majú vlohu nasledovať autoritu dospelého. Je chyba, ak dospelí dopustia, alebo diskutujú s deťmi o disciplíne v čase, keď ešte deti nemajú vytvorenú sebadisciplínu a racionálne uvažovanie. Prirodzená autorita vychovávateľa plynie z obrovskej zodpovednosti za dieťa a deti potrebujú autoritatívnosť dospelých ako nevyhnutnú podmienku učenia v schopnosti byť zodpovednými a kooperatívnymi.
Rešpekt však musí byť obojstranný, autorita dospelého má rešpektovať potreby a záujmy detí. Deti sú ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia láskavé zaobchádzanie. S rešpektom voči deťom to však netreba preháňať. Výchova na báze vyjednávania, poskytovania možností voľby s logickými dôsledkami, podľa skúseností autora, deťom ponúka možnosť vyhrať nad dospelým. Ak dieťa dostane možnosť: alebo prestať vyrušovať, alebo ísť za dvere, vyberie si ,,za dvere", čo z hľadiska dospelého do budúcnosti znamená pripraviť sa na nutnosť akceptovať alebo ignorovať nevhodné správanie.
V reálnom živote by sme mohli nájsť viacero príkladov ustupovania rodičov z vlastných výchovných pozícií, z rôznych dôvodov: neistota, neochota vstupovať do konfliktných situácií, bezmocnosť. Tu je vážne ešte jedno upozornenie - rezignujúca výchova sa zrieka aj ďalšieho pedagogického poslania dospelých: učiť deti morálnym hodnotám, učiť ich rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Preto je prvá zásada výchovy podľa R. G. Morrisha formulovaná ako pravidlo a druhá v podobe varovania: Nikdy neposkytujte možnosť výberu, ak je potrebné obmedzenie. Ak dnes diskutujete o poslušnosti, zajtra o ňu budete prosiť.