Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - jún 2020

Ako sa zmení život a osobnosť dieťaťa?


 • Deti sa príchodom do materskej školy dostávajú do nového sociálneho prostredia s rozmanitými sociálnymi vzťahmi a menia svoj spôsob života.
 • Riaditeľ vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa, pričom s rodičom dohodne dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole.
 • Materské školy zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku od dvoch do šesť rokov.
 • Dopĺňajú rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
 • Materská škola teda nadväzuje na rodinnú výchovu, dopĺňa ju a obohacuje o podnety, ktoré rodina svojimi špecifickými funkciami nedokáže zabezpečiť. Ide o prvú školu, ktorú dieťa absolvuje.
 • Súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.
 • Dieťa by malo dosiahnuť takú fyzickú, psychickú a celkovú úroveň rozvoja osobnosti, aby bolo schopné ľahkej adaptácie v školskom prostredí a dokázalo zvládnuť požiadavky 1. ročníka základnej školy.
 • Materské školy nie sú sociálnymi ustanovizňami poskytujúcimi len opateru a dozor, ale sú výchovno-vzdelávacími zariadeniami..
 • Základným pedagogickým dokumentom v materských školách je Štátny vzdelávací program schválený Ministerstvom školstva.
 • Najdôležitejšími vývinovými úspechmi predškolského veku sú osvojenie reči /okolo druhého a tretieho roku veku, pričom čistá výslovnosť sa dosahuje individuálne aj neskôr / a socializácia dieťaťa, ktorá sa završuje dosiahnutím sociálnej spôsobilosti dieťaťa, ako jednej zo zložiek školskej zrelosti alebo pripravenosti.
 • Súčasné skúsenosti potvrdzujú, že deti prichádzajúce do základnej školy z rodinného prostredia dosahujú v školskej pripravenosti nižšiu úroveň, najmä v sociálnej spôsobilosti, oproti deťom s dlhodobou pravidelnou dochádzkou.
 • Celkový efekt má pravidelná dlhodobá dochádzka do MŠ.
 • Emocionálna inteligencia sa najvýraznejšie nadobúda práve v predškolskom veku.
 • Napríklad dieťa živo reaguje na konflikty medzi rodičmi, na vzťahy medzi súrodencami, rovesníkmi alebo dospelými osobami. V skutočnosti nedokáže ešte veľa vecí slovne vyjadriť, tieto však vplývajú na jeho celkový citový postoj voči ľuďom a svetu. Odborníci sa zhodujú v názore, že práve v tomto vývinovom období majú svoj pôvod počiatky rozličných porúch a neuróz.
 • Deti v materskej škole nadobúdajú nové príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych doposiaľ neznámych oblastiach.
 • V materskej škole sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa, v ktorej dominuje hra ako dominantný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa.
 • Hra je prirodzená činnosť detí. Pre zdravý vývin je rovnako dôležitá ako výživa a spánok.
 • Hrou sa deti učia a zároveň im poskytuje zábavu a radosť. Preto aj v MŠ sa hráme, hoci sa učíme.
 • V predškolskom veku sa u dieťaťa utvárajú základy jazykovej správnosti a kultúry reči.
 • V tomto období sú najpriaznivejšie predpoklady zvládnuť jazyk.
 • Jazykový a rečový prejav detí pozitívne ovplyvňuje celková podnetnosť prostredia.
 • Deti v predškolskom veku majú príležitosť počuť a osvojiť si slangové vyjadrenia.
 • Plnohodnotná reč má veľký význam pri úspešnom začlenení dieťaťa hlavne do základnej školy.