Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - apríl 2019

Ako pomocť dieťaťu pri vstupe do materskej školy.


Vstup Vášho dieťaťa do MŠ je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť prináša zmeny v živote dieťaťa, ale aj rodičov. Pobyt dieťaťa v materskej škole prináša nasledujúce zmeny pre dieťa- iný režim, prítomnosť iných detí, akceptovanie iných dospelých osôb, iná možnosť uspokojenia aktuálneho priania a pozornosť učiteľky sa zameriava na všetky deti. Prispôsobenie sa novým pomerom predstavuje pre dieťa istú záťaž. Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie. Tešia sa do materskej školy a veľmi ľahko nadväzujú kontakty s dospelými a deťmi v MŠ. Niektoré deti sa tešia do materskej školy, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do materskej školy a potrebujú čas na adaptáciu. Sú aj také deti, ktoré si len s ťažkosťami zvykajú na nové prostredie a vstup do materskej školy je pre ne nadmernou záťažou. Proces prispôsobovania sa na nové prostredie je individuálny, je závislý na individuálnych osobitostiach každého dieťaťa. Nové skúsenosti dieťaťa v materskej škole ovplyvňujú správanie dieťaťa doma i v materskej škole.

AKO MOŽU POMOCŤ RODIČIA DIEŤAŤU PRED VSTUPOM DO MŠ
Rodičia môžu uľahčiť vstup dieťaťa do MŠ, tým že mu umožnia zbierať skúsenosti už predtým a pomôžu mu s požiadavkami vysporiadať sa postupne.

 • Vytváranie pohody doma.
 • Kvalitná citová väzba a trénovanie odlúčenia.
 • Umožnenie stretávať sa s rovesníkmi.
 • Zoznámenie dieťaťa s MŠ ( napr. prechádzka k areálu MŠ)
 • Podporovanie psychickej a telesnej odolnosti a odolnosti voči stresu
 • Prispôsobenie denného režimu režimu v MŠ.
 • Podporovanie osamostatňovanie dieťaťa (napr. v sebaobsluhe- obliekaní, jedle, hygienických návykoch...)

Zo skúseností v materskej škole sa často stáva, že pre dieťa s menšou telesnou odolnosťou je pobyt záťažou a dieťa sa z dôvodu únavy, hluku a námahy stane menej odolné voči chorobám a často ochorie. Proces adaptácie sa potom po dlhšej neprítomnosti opakuje. Ak dieťa navštevuje materskú školu nepravidelne, je potom pre neho ťažšie dosiahnuť miesto v skupine. A proces adaptácie sa predlžuje. V záujme predchádzania chorobám a zvyšovaniu odolnosti dieťaťa je dobré v prvých týždňoch zvýšiť príjem vitamínov v prírodnej forme.

AKO POMÁHA MATERSKÁ ŠKOLA ADAPTÁCII DIEŤAŤA NA MŠ

 • Umožnenie spoznávania prostredia MŠ.
 • Vytvorenie adaptačného plánu pre dieťa v spolupráci s rodičom.
 • Umožnenie prítomnosti rodiča v materskej škole s dieťaťom.
 • Po dohode s rodičom umožnenie predlžovania pobytu dieťaťa v MŠ bez prítomnosti rodiča.
 • Umožnenie dieťaťu vziať si obľúbenú hračku, vec.
 • Vytváranie príjemnej, pohodovej a priateľskej atmosféry.
 • Jednotný prístup učiteliek, vhodný výber metód a foriem práce s deťmi, príťažlivé prostredie pre deti rodinného typu, zaujímavé aktivity
 • Rešpektovanie individuálnych osobitostí detí a partnerský vzťah s rodičmi