Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - apríl 2024

Je moje dieťa nadané?


Čo chápeme pod pojmom intelektové nadanie ?
Dieťa môže byť nadané na rôznej úrovni a v rôznych oblastiach.
Môže byť nadané v športe, hudbe, v matematike...
Vrcholovú úroveň nadania predstavuje intelektové nadanie.
Intelektovým nadaním detí sa rozumejú vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti dieťaťa, ako aj schopnosť podávať vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Výchova a vzdelávanie týchto detí si vyžaduje špecifický prístup, metódy, formy i obsah.
Typické prejavy nadaných detí sú najmä odrazom ich predčasne, vysoko alebo kvalitatívne odlišných poznávacích schopností.
Najčastejšie ide o tieto prejavy:

 • čulosť, vysoká hladina aktivity až hyperaktivita,
 • schopnosť dlhodobej pozornosti pre oblasť, ktorá ich zaujíma,
 • urýchlený rečový vývin, široká slovná zásoba (vzhľadom na vek), adekvátne používanie abstraktných pojmov,
 • výborná pamäť,
 • záujem o intelektuálne činnosti, vysoká vnútorná motivácia,
 • zvedavosť, snaha objavovať, riešiť, zisťovať,
 • rýchle chápanie a učenie,
 • živá predstavivosť,
 • záujem o písmená, čísla v útlom veku
 • osvojenie čítania, písania, počítania v predškolskom veku (dieťa sa naučí čítať, písať, počítať na základe vlastnej motivácie, bez cieleného vedenia dospelým),
 • zanietenie pre niektorú oblasť poznania (napr. živočíchy, zemepis, astronómia) - vyhľadávajú informácie, spracovávajú ich, pamätajú si mnohé podrobnosti presahujúce vedomosti bežného dospelého,
 • výborné argumentačné schopnosti, kritické myslenie, zmysel pre zachytenie detailov v rečovej komunikácii,
 • problematický postoj k autoritám (spochybňovanie direktívnych pravidiel a požiadaviek),
 • perfekcionizmus.

Postupy pri výchove nadaného dieťaťa.

 • individuálny prístup vo výchovnom procese; nadané deti mávajú zväčša väčšie emocionálne a sociálne problémy ako ich rovesníci, sú oveľa citlivejší a zraniteľnejší a všetko intenzívnejšie prežívajú;
 • pozitívny postoj k dieťaťu pri jeho výchove, väčšia tolerantnosť, akceptujúci a chápavý prístup rodičov;