Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - apríl 2013

Hrajte sa spolu s deťmi

SLUCHOVÉ VNÍMANIE

Rozoznávanie zvukov - dieťaťu predvedieme niekoľko zvukov, ktoré sú vydávané pri určitých činnostiach (strihanie alebo trhanie papiera, cinkanie mincí, listovanie knihou, tečúca voda), potom dieťaťu zaviažeme oči a znova predvedieme činnosti, dieťa podľa sluchu háda, čo robíme. Neskôr už činnosti vopred nepredvádzame, dieťa má rovno hádať, čo daný zvuk vydáva.
Urob krok vpred, keď začuješ svoje meno - stanovíme si štart a cieľ (napr. od jednej steny miestnosti ku druhej). Dieťa sa postaví na štart. Začneme monotónnym, nevýrazným hlasom menovať rôzne predmety. Napr. dom, kvetina, jablko, Peter, bábika, cukrík, Peter, auto, lopta, stolička, Peter, koláč, Peter a pod. Vždy, keď dieťa začuje svoje meno, urobí jeden krok vpred. Keď ho ale prepočuje, musí urobiť krok naspäť. Akonáhle dieťa dosiahne cieľ bez toho, že by v priebehu hry urobilo krok späť, môže dostať malú odmenu.
Zatlieskaj, keď začuješ dohovorené slovo - obmena predchádzajúcej hry. Dieťaťu čítame rozprávku, zatlieska (dohodnúť môžeme aj iný signál), keď začuje vopred dohovorené slovo (napr. slovo "koza" v rozprávke O kozliatkach).
Moja teta má mačku - dieťa má za úlohu reagovať na slovo "mačka". Vždy, keď ho začuje, má sa postaviť, alebo si sadnúť. Predriekame mu: "Moja teta má psa. Moja teta má kravu. Moja teta má dom. Moja teta má mačku." Vymýšľame ďalšie slová, medzi nimi občasne náhodne umiestnime slovo mačka. Podnetové vety môžeme rôzne obmieňať (napr. dieťa reaguje na vetu "Miško je čokoládu", pričom ju schovávame medzi vety typu: "Miško pije mlieko. Miško ide do školy. Miško pije džúsik. Miško je chlieb s maslom. Miško sa hrá bedminton.")
Sluchové pexeso - do krabičiek od zápaliek alebo puzdier od Kinder vajíčok schováme rôzne predmety (piesok, múka, guľôčky, mince, hrach, ...) Dieťa hľadá rovnaké dvojice. Túto hru ponúkajú už aj viaceré počítačové programy pre deti
Rytmické cvičenia - predvádzame rytmus, ktorý dieťa napodobní - ťukaním ceruzkou, klopaním prstov, paličkou, tlieskaním, pískaním, dupaním, s použitím hudobného nástroja, varešky, pokrývky na hrniec, lyžice, ... Učíme dieťa rozlišovať ťukanie slabé, silné, pískanie krátke a dlhé. Dieťa po nás spočiatku napodobňuje kratšie celky, postupne dlhšie. Medzi rytmické cvičenia radíme aj tlieskanie alebo dupanie k riekankám a pesničkám.
Vyhľadávanie, lokalizácia zvuku - hľadáme schovaný predmet, ktorý vydáva nejaký zvuk, najlepšie zvoniaci alebo tikajúci budík. Obmena - so zaviazanými očami sledujeme smer ozvučeného predmetu (lopta s rolničkami, hudobný nástroj).
Cvičenie rozoznávania slabík - predkladáme deťom hračky alebo obrázky a pýtame sa, čo začína na slabiku me (medvedík), ko (kočík).
Rozlišovanie hlások na začiatku slova - aké písmenko počuješ na začiatku slova? Postupujeme od spoluhlások k samohláskam. Keď dieťa zvládne určovanie hlások na začiatku slova, začneme hľadať ďalšie slová, ktoré začínajú na rovnaké písmenko.
Rozlišovanie hlások na konci slova - po zvládnutí môžeme hrať slovný futbal: pes - slon - nos - sova - auto
Rozlišovanie hlások vo dvojiciach podobných slov - Čo majú na začiatku slová les - pes, dnes - nes, prípadne či a čím sa líšia dvojice slov lom - lem, les - los, nos - nes, kosa - koza, babka - bábka a pod. Môžeme si vymýšľať nezmyselné slová (lech - loch, nic - nyc) - dieťa rozlišuje, či sú rovnaké alebo nie. Skúšame zaraďovať znelé a neznelé hlásky, tvrdé a mäkké, dlhé a krátke - či tam dieťa počuje rozdiel.
Lokalizácia hlásky - "Čo počuješ uprostred v slove nos, les, pes, ucho, oko, krk? Čo na začiatku? Čo na konci?" Môžeme skúsiť aj rozloženie týchto jednoduchých slov na hlásky: p-e-s. Toto cvičenie je ale pre niektoré deti príliš náročné.
Slepá baba, alebo rôzne varianty tejto hry - dieťa so zaviazanými očami sa snaží lokalizovať iné deti podľa sluchu
Na strážcu pokladov - strážca sedí v kruhu ostatných detí, má zaviazané oči a stráži poklad (napr. kľúče, zvonček), ostatné deti sa postupne po jednom snažia strážcovi poklad vziať. Strážca dobre počúva a ak začuje zaštrnganie (zazvonenie) predmetu, zlodeja odhalí. Ak je hráč úspešný a poklad vezme, stáva sa novým strážcom.
Pierka vtáka Ohniváka - hráč predstavujúci vtáka Ohniváka stojí uprostred miestnosti, za pásom má zastrčené farebné pierka (pruhy papiera) a má zaviazané oči. Ostatní hráči majú za úlohu sa po jednom potichu priblížiť a pierka mu vziať. Vták Ohnivák hráčov chytá, chytený hráč vypadáva z hry. Vyhráva ten, kto vzal najviac pierok.
Potichu, potichúčky - jeden hráč má zaviazané oči, úlohou ostatných je predávať si čo najtichšie predmet vydávajúci zvuk (kľúče, zvonček, ozvučenú loptu). Keď hráč so zaviazanými očami začuje nejaký zvuk, ukáže tým smerom, ak uhádne smer, vymení si s "nešikovným" hráčom miesto.
Na zvieratká - deti dostanú obrázky zvierat, ktoré vydávajú typické zvuky. Vždy 2-3 hráči dostanú rovnaký obrázok, navzájom ale nevedia, kto aký dostal. Na povel začnú všetci vydávať zvuky svojho zvieratka a snažia sa nájsť svojho partnera.
Kukučka, zakukaj - podľa hlasu má dieťa určiť, komu patrí hlas
Hláska "s" nás prebudí - deťom, ktoré ležia ako keď spia, vymenovávame rôzne slová. Keď začujú slovo, v ktorom je hláska "s" (hlásky obmieňame), "prebudia sa" a vyskočia. Danú hlásku zaraďujeme najprv na začiatok slova, neskôr na koniec a až potom do stredu slova.
Deti, kto tu je? - pri tejto hre hovoríme riekanku: "Deti, kto tu je, kto sa na D menuje?" Deti majú ukázať na hráča, ktorého meno začína na dané písmeno. Môžeme hrať aj variantu "deti, čo tu je, čo sa na K menuje?
Na mimozemšťanov - táto hra cvičí schopnosť sluchovej analýzy a syntézy slova. Deti sú mimozemšťania a dorozumievajú sa medzi sebou tak, že slová slabikujú, prípadne hláskujú (Po-daj-mi-ru-ku, p-o-d-a-j-m-i-r-u-k-u). Ak oslovený hráč rozumie, musí pokyn vykonať.
Básničky a pesničky - všestranná aktivita, ktorá okrem sluchu rozvíja aj pamäť, reč, slovnú zásobu, pohyb (ak je básnička dopĺňaná aj predvádzaním činnosti), rytmizáciu textu.