Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - január 2021

Spolupráca rodiny a materskej školy.


Niektoré rodiny sa nezapoja do spolupráce s učiteľmi samy od seba. Fungovanie kooperácie medzi učiteľmi a rodičmi si preto vyžaduje veľa námahy a úsilia. Musíme však pamätať na niekoľko dôležitých zásad, ktoré je dôležité pri nadväzovaní spolupráce s rodičmi dodržiavať.
Rešpektujme úlohu rodiča. Rodičia sú najvýznamnejšími činiteľmi ovplyvňujúcimi vývoj dieťaťa. Musíme brať túto ich nespochybniteľnú úlohu v každej situácii do úvahy a podľa toho s nimi i jednať.
Zachovávajme dôvernosť. Rodiny majú právo na ochranu svojich osobných informácií v priebehu aj po tom, ako ich dieťa odíde do základnej školy. Informácie požadované od rodín obmedzujeme len na také, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie efektívneho vzdelávania detí. Svojvoľne nezverejňujeme fotografie detí, môžeme ich zverejniť len so súhlasom rodičov!
Hovorme s rodičmi o očakávaniach, ktoré voči sebe máme. To je dôležité hlavne na začiatku školského roka. Pýtajme sa, akú predstavu o vzdelávaní svojho dieťaťa majú. Zároveň otvorene hovorme o našich očakávaniach, predstavách a zámeroch.
Podporujme spoluprácu s rodičmi ponukou viacerých stratégií na ich zapojenie. Treba umožniť, aby si každá rodina vybrala také formy spolupráce, ktoré jej najviac vyhovujú.
Rešpektujme, že konkrétny spôsob spolupráce si volí rodina sama. Našou úlohou je ponúknuť čo najširšiu škálu možností na spoluprácu. Usilujme sa o zapojenie celej rodiny k spolupráci.
Plánujme rodičovské stretnutia a konzultácie v čase, ktorý rodinám vyhovuje. Ponúknime im viac termínov. Spracujme harmonogram konzultácií a pod.
Zdôraznime silné stránky rodiny, napr. úspechy detí a dajme im najavo, že si ceníme ich spoluprácu a zapojenie v triede. Vieme, že všetko nejde hneď... - partnerské vzťahy sa budujú pomaly a postupne. Vyžaduje si to čas a úsilie.