Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - marec 2016

Komunikácia rodičov s dieťaťom

Mám pre vás výzvu milí rodičia. Komunikujte so svojimi deťmi čo najviac.
Pre rečový vývin dieťaťa je veľmi dôležitá emocionálna atmosféra rodinného prostredia. V neosobnom, málo podnetnom a málo komunikatívnom prostredí sa deti vyvíjajú pomalšie a zaostávajú najmä v reči, pretože reč je vlastne výrazom celkového stavu ich osobnosti. Najviac sa to odzrkadľuje v škole, kde deti nevedia mnohokrát vyjadriť plynulo svoje myšlienky a názory. Ľudská blízkosť, teplo materskej i otcovskej náruče a láskyplného slova sa nepozorovateľne, pomaly ale isto z ľudského sveta vytráca.
Ako to môže rodič napraviť?
V prvom rade je dôležité priblížiť sa k dieťaťu, aby mu porozumel a chápal jeho svet, keď už nie celkom, tak aspoň čiastočne. Najdôležitejšie je komunikovať, odpovedať na otázky, vysvetľovať, riešiť, v plnej miere sa zúčastňovať na spoločnom dialógu. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že čím viac času prežijú rodičia s deťmi v rokoch ich detstva, tým menšiu pozornosť budú ich deti venovať vonkajším negatívnym vplyvom. Ak budú mať blízky vzťah rodičia k deťom v detstve, deti budú pripravené sa k nim priblížiť v puberte. Dieťa je od prírody zvedavé, túži skúmať a učiť sa o všetkom, čo ho obklopuje. Otázky ktoré nám kladú sú mnohokrát pozvaním, aby sme práve v tej chvíli ovplyvnili ich myšlienkové pochody a rozvoj. Ani tá najkrajšia televízna rozprávka sa nevyrovná tej, ktorú mu prečíta otec či matka. Dieťa by nemalo rodiča vidieť vo chvíľach odpočinku len s novinami v rukách alebo pri televíznej obrazovke. Deti budú vtedy láskavé, keď aj my budeme k nim láskaví.
Celé tajomstvo sa skrýva v tom, že ak by sme sa dokázali pozerať na svet detskými očami a nimi vidieť aj sami seba v procese výchovy, iste by sme vedeli deti nielen viac pochopiť, ale aj lepšie odpovedať na ich otázky a nenásilne usmerňovať ich ďalší osobnostný vývin.
Uvedomte si, že je veľmi dôležité, aby vzájomná komunikácia medzi deťmi a rodičmi nikdy nevyhasla, pretože práve prostredníctvom komunikácie sa formuje osobnosť dieťaťa.
Navrhnite si spoločné aktivity, spoločne s deťmi plánujte činnosť a aktivity. Spoločne s deťmi strávte čas pri spoločenských hrách, námetových činnostiach - pečení, sadení, pomoci v domácnosti.
Buďte pre deti nielen rodičmi, ale aj priateľmi, ktorí vedia poradiť, pochopiť a usmerniť.