Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Aktuálne

Rodič predkladá pri vstupe do MŠ jednorazovo každý týždeň tlačivo - Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy - rodiča (stiahnuť tlačivo)

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá Vyhlásenie o bezpríznakovosti (stiahnuť tlačivo). Rodič môže svoje dieťa ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia. Vtedy musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast.

© 2021, Základná škola s materskou školou Unín