Materská ąkola v Uníne

Unín Materská ąkola

M© Unín

Aktuálne

Riaditeµka Z© s M© Unín oznamuje rodičom detí M©, ľe po dohode so zriaďovateµom sa podmienky otvorenia prevádzky M© od 8.3.2021 nemenia. Na prezenčné vyučovanie môľe nastúpi» kaľdé die»a M©, ktoré 8.3. pri vstupe do budovy odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu.

Tlačivo - Čestné prehlásenie
Riaditeµka Z© s M© Unín oznamuje zákonným zástupcom detí M©, ľe na základe chorobnosti detí bude prevádzka materskej ąkoly od 3.3.2021 do konca týľdňa uzavretá. O podmienkach nástupu detí do M© od 8.3. Vás bude vedenie ąkoly informova» na webovej stránke ąkoly.