Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - september 2018

Školská spôsobilosť.


Vstup do školy je pre dieťa významným vývinovým medzníkom. Škola kladie na dieťa zvýšené nároky - musí sa podriaďovať školskému poriadku a vykonávať činnosti, ktoré podliehajú spoločenskej kontrole, mení sa doterajší režim dňa (skoré vstávanie, plnenie školských povinností). Významné zmeny nastávajú aj v socializácii žiaka - dieťa sa musí začleniť do nového kolektívu, naučiť sa rešpektovať jeho mienku. V tomto období postupne nastávajú aj zmeny v osobnosti, v rozvoji poznávacích procesov, citov a vôle. Dieťa vstupom do školy získava novú rolu. Jej nadobudnutie je automatické, časovo určené a spoločensky ritualizované.
Školská spôsobilosť je definovaná ako súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy.
U nás vstupujú deti do školy po dovŕšení 6. roku života, teda keď dieťa dosiahlo 6 rokov k 1. septembru. Toto kritérium je dôležité, nie vždy je však spoľahlivé - niektoré deti dosahujú školskú zrelosť pred šiestym rokom, iné nie sú na školu pripravené ani po dosiahnutí tohto veku.

Dieťa zrelé na vstup do školy:

 • správne vyslovuje jednotlivé hlásky,
 • dokáže rozpoznať prvú a poslednú hlásku v slove,
 • spontánne rozpráva o všetkom, čo sa okolo neho deje,
 • používa gramaticky správne vety,
 • vie naspamäť detské básničky a pesničky,
 • vie zopakovať obsah krátkej rozprávky,
 • dokončí stanovenú úlohu a nenechá sa vyrušiť inými zrakovými alebo sluchovými podnetmi,
 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 - 20 minút,
 • je schopné vysvetliť základné jednoduché zákonitosti, vzťah príčiny a následku,
 • orientuje sa v priestore - vie, kde je hore, dole, vpredu, vzadu, vpravo, vľavo,
 • rozlišuje pojmy malý, veľký, hrubý, tenký, krátky, dlhý,
 • orientuje sa v čase - včera, dnes, zajtra,
 • vie odhadnúť množstvo - veľa, málo, rovnako,
 • správne drží ceruzku a nevyvíja na ňu príliš silný tlak
 • kreslí pevné a neroztrasené línie, dokáže obkresliť jednoduché figúry,
 • nakreslí postavu so všetkými základnými znakmi,
 • vystrihne jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • pozná základné farby - červená, oranžová, žltá, zelená, modrá .,
 • zvyká si na nové prostredie a osoby bez väčších problémov,
 • má potrebu stretávať sa s inými deťmi, nebojí sa,
 • nie je agresívne a spory dokáže riešiť väčšinou bez hádky a bitky,
 • ovláda základy slušného správania - vie pozdraviť, odzdraviť .,
 • je schopné samostatne sa obliecť, obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na topánke,
 • má vypestované základné hygienické návyky

Dieťa nezrelé na vstup do školy:

 • nedovŕšilo vek 6 rokov,
 • má chudobný slovník, nevie pomenovať známe veci na obrázku,
 • robí chyby vo výslovnosti, nerado odpovedá na otázky,
 • nedokáže dokončiť stanovenú úlohu, odbieha od práce, je hravé,
 • nepochopí inštrukciu k úlohe, ktorej riešenie vyžaduje logické myslenie,
 • má problémy naučiť sa básničky, pesničky, zložitejšiu pamäťovú úlohu nepochopí,
 • neorientuje sa v priestore - nevie, kde je hore, dole, vpredu, vzadu, vpravo, vľavo,
 • neorientuje sa v čase - včera, dnes, zajtra,
 • nerozlišuje pojmy malý, veľký, hrubý, tenký, krátky, dlhý,
 • nevie odhadnúť množstvo - veľa, málo, rovnako,
 • odmieta kresliť, kresba je jednoduchá, roztrasená, s nápadnými nesúmernosťami, prílišným tlakom ceruzy na papier,
 • je nesmelé pri kontakte s inými deťmi alebo dospelými osobami,
 • odmieta rozprávať, je plačlivé,
 • v novom prostredí je mimoriadne bojazlivé,
 • nerešpektuje požiadavky iných, robí iba to, čo samo chce, rozpráva bez dovolenia, koná impulzívne a je citovo labilné