Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - január 2024

Význam pracovných listov a zošitov


Význam pracovných listov a zošitov spočíva najmä v ich mnohostrannom využití. Pracovný list a zošit má široké využitie, čo vytvára priestor na jeho použitie ako prostriedku pedagogickej diagnostiky, ako prostriedku sebahodnotenia a hodnotenia dieťaťa, ako portfólia a nepochybne aj ako prostriedku rozvoja kompetencií dieťaťa.
Pracovný list a zošit spĺňa požiadavku aj ako veľmi účelná a vhodná učebná pomôcka, a v neposlednom rade ako možná organizačná forma edukácie dieťaťa.
Pracovné zošity pomáhajú deťom v rozvoji ich poznatkov, zručností, sú však aj veľmi dobrým diagnostickým nástrojom pre rodičov, ktorí ich používajú na domácu prípravu dieťaťa.
"Jednoznačne sa dá povedať, že pracovný zošit v akejkoľvek podobe má význam v podpore a rozvíjaní dieťaťa. Nie je to len o písaní, ale aj o rozvoji poznania, vzájomnej komunikácie, trpezlivosti a pozornosti," vyjadruje sa na margo používania pracovných zošitov Barbora Kováčová a pokračuje: "pracovné zošity sú v podstate predprípravou na školu, postupne učia deti koncentrovať sa na úlohu, ktorá sa vykonáva v sediacej polohe a pomerne dlhší čas ako bolo zvyknuté v materskej škole."
"Ak má niektoré dieťa s určitým zadaním problém, pomocou pracovných zošitov sa dá tento nedostatok dostatočne skoro zistiť a pracovať na jeho odstránení..
Hodnotenie pôsobí a zasahuje najcitlivejšiu oblasť dieťaťa - jeho sebavedomie, z toho hľadiska je dôležité podporovať a motivovať dieťa k úspešnému zvládnutiu daných úloh v pracovných listoch, pričom treba dopriať dieťaťu, aby:

  • pracovalo podľa svojich schopností a daností,
  • pracovalo podľa vlastného tempa (riešenie úloh prostredníctvom pracovných listov sa nemá realizovať v určenom čase, nemá mať charakter súťaže a pod.),
  • mohlo priebežne kontrolovať vlastný úspech a konfrontovať prípadný neúspech,
  • malo dostatok času a priestoru na odstránenie prípadného omylu a pod.

Samotní pedagógovia považujú za veľmi dôležité, aby cvičenia v pracovných listoch a zošitoch boli zostavené tak, aby prinášali deťom radosť, zábavu, hru, aby podporovali záujmy a zvedavosť dieťaťa. Pracovné zošity, s ktorými deti pracujú v škôlkach, by mali byť teda jednak v súlade s tým, čo sa od nich bude očakávať a vyžadovať v škole, ale zároveň grafické spracovanie a celý obsah pracovného zošita by mal byť pre ne zaujímavý.