Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - október 2015

Deti sú obrazom svojej doby.


Poďme sa spolu pozrieť na spôsob výchovy, ktorý môže rodičov malých detí inšpirovať na to, aby svoje deti viedli dôsledne a nemali vrásky na čele z ich správania ani v útlom veku, ani vtedy, keď vyrastú. Model výchovy R.G. Morrisha sa volá reálna výchova a autor ju pre potreby súčasnosti vytvoril zo svojich praktických skúseností poradcu rodičom vo výchove detí. Omyly, nešťastia a pomýlenia iných rodičov sa stali zdrojom poznania, ktoré je zaujímavé. Morrishove názory na výchovu sú mimoriadne aktuálne už aj preto, že v centre výchovného úsilia stojí rozvoj sebadisciplíny detí a tá je v súčasnej pedagogickej reflexii mimoriadne aktuálna.
Celková spoločenská klíma priniesla v celom svete uvoľnenie nielen patriarchálnych vzťahov, ale aj vzťahov v rodine. Deti sa postupom času dostali do pozície partnerov rodičov, všeobecne sa začalo uznávať a uznáva sa aj teraz právo detí na rozhodovanie a spolurozhodovanie. Deti začali so svojimi rodičmi vyjednávať, už v útlom detstve diskutovať o poslušnosti, nárokovať si svoje práva, a to nielen v rodine, ale aj v škole. Došlo k zneisteniu rodičov, oslabeniu výchovy, aj rodičovskej autority, oslabenie rodičovskej sebadôvery, k problémom so stanovením a s vyžadovaním výchovných požiadaviek, výchovných limitov. Stačí sa započúvať, čo hovoria rodičia svojim ratolestiam, keď oznamujú výchovné požiadavky. Nie je to len príslovečné: Ak budeš... potom... Sú to aj ráznejšie vety, ktoré ,,zdobí" humanistický prvok: Žiadne bitky, áno? Takto vyslovená veta sa dovoláva súhlasu detí, hoci je nad slnko jasnejšie, že výchovná požiadavka je oprávnená. Ako potom reaguje životaschopné dieťa presvedčené o vlastných právach? Praktické skúsenosti autora hovoria o tom, že súčasné dieťa v správaní prejavuje tendenciu k nezávislosti, je sebavedomé a pripravené ,,bojovať" s dospelými, je vycvičené vo vyjednávaní a veľmi racionálne si z výchovných logických dôsledkov vyberá to, čo mu lepšie vyhovuje. Ak dá rodič svojmu potomkovi na výber - alebo prestaneš s tým rámusom, alebo pôjdeš do svojej izby -, vyberie si to, čo mu dáva pocit výhry nad dospelým a odkráča do svojej izby.
Logické dôsledky a možnosti výchovy nie sú v tejto výchove zatracované, iba sa podľa autora predčasne uplatňujú tam, kde bolo treba vytvárať základné návyky: návyky zdvorilého správania.