Materská ąkola v Uníne

Unín Materská ąkola

M© Unín

Pre rodičov - marec 2012

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v M©

Na predprimárne vzdelávanie v materských ąkolách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona číslo 245/8 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ąkolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorąích predpisov (ďalej len "ąkolský zákon") a v zmysle § 3 vyhláąky M© SR č. 306/2008 Z. z. o materskej ąkole v znení vyhláąky M© SR č. 308/209 Z. z. (ďalej len "vyhláąka o materskej ąkole") na základe písomnej ľiadosti zákonného zástupcu die»a»a.