Materská ąkola v Uníne

Unín Materská ąkola

M© Unín

Tlačivá M©

®iados» o prijatie die»a»a do M©
Splnomocnenie na preberanie die»a»a
®iados» o preruąenie dochádzky die»a»a do M©
Informovaný súhlas
®iados» o ukončenie predpimárneho vzdelávania
®iados» o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
Osobný súhlas
Informácie o die»ati
Vyhlásenie zákonného zástupcu
Evidenčný list die»a»a
Adaptačný program pre novoprijaté deti
Súhlas so zverejnením fotografií