Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - december 2021

Ohrozenie vzťahov


V období od troch rokov je významné mať kamaráta, priateľa, jednoducho niekoho s kým je dobre a dá sa s ním zahrať. Vzájomne majú deti "niečo" spoločné. Táto sociálna interakcia s rovesníkmi je významnou vývinovou etapou. Riešenie priateľstiev je zo strany detí aj záležitosťou pohlavia. Pri hrách so svojimi vrstovníkmi sa dieťa učí tzv. spoločenským stratégiám, tzn. ako nadviazať, prerušiť a získať kontakt, ako uplatniť svoje názory a presadiť sa v hre medzi ostatnými. Vzťahy s ich rovesníkmi priamo ovplyvňuje vzájomná pohoda. Úroveň priateľstva možno charakterizovať ako dočasné kamarátstvo. Deti v tomto období vnímajú priateľov ako dočasných kamarátov. Je veľmi pravdepodobné, že priateľov majú aj z toho dôvodu, aby sa mali s kým hrať. Nie je to z ich strany vypočítavosť, je to záležitosť celkového zrenia. Deti považujú za priateľov tie deti, ktoré sú práve teraz nablízku a zároveň majú spoločné záujmy. Nemajú problém svojmu priateľovi povedať "dnes nie si môj kamarát" a hrať sa s iným "novým" priateľom. Deti (3r) v tejto fáze majú veľmi obmedzené schopnosti vidieť svoje konanie z inej perspektívy. Priateľstvá v pozitívnom kontexte zohrávajú medzi deťmi dôležitú rolu aj pri vstupe do nového kolektívu. Je známe, že priateľstvo môže slúžiť aj ako urýchľovač v adaptácii dieťaťa. Dieťa sa cíti istejšie, má kamaráta, nie je samé. Naopak, nenadviazanie vzťahu s iným dieťaťom môže zapríčiniť, že adaptácia dieťaťa v kolektíve je sťažená.
V súvislosti s priateľstvom sa objavuje v súčasných kolektívoch detí v našich materských školách aj pojem "on je nekamarát." Dieťa ako obeť vstupuje do pozície nedobrovoľne. Je tým, ktorého agresor označuje pred skupinou. Zo strany učiteľa v materskej škole musí byť agresívne správanie v rámci skupiny detí striktne zamietnuté. Tolerancia agresie ohrozuje sociálne vzťahy v každom veku. A práve priateľstvá môžu zabrániť vzniku nežiaduceho správania sa. Deťom od ranného veku má byť vysvetlené primerane k ich veku na konkrétnom príklade čo sa patrí a čo nie, čo sa smie a čo nesmie,...alebo jednoducho prečítať rozprávku, v ktorej má priateľstvo silnú moc (každý potrebuje priateľa, kamaráta s ktorým sa porozpráva, zahrá, či zasmeje,...). Napríklad: pri práci s deťmi sa môžu využívať bábky na prehratie situácie, ktorá je nedokončenou. Deti majú ďalším prehrávaním prísť na správne riešenie, ktorých môže byť viacero.