Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - február 2012

Ideme do školy

Dieťa považujeme za pripravené na vstup do školy, keď má takú úroveň telesného, rozumového, citového a sociálneho vývinu, ktorá mu umožní bez problémov spĺňať požiadavky školy. Vstupom dieťaťa do školy sa jeho život radikálne zmení a to najmä v prípade, ak predtým nenavštevovalo predškolské zariadenie (škôlku). Obdobie bezstarostných hier sa preň skončí a na rad prichádzajú prvé vážne povinnosti. Rodičia, ktorí chcú vedieť, či ich dieťa je zrelé a dobre pripravené na vstup do školy, môžu požiadať o posúdenie pripravenosti ich dieťaťa na vstup do školy odborníkov z poradenských zariadení (Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). K zápisom do prvých tried sa musia dostaviť všetky deti, ktoré k 31.8. dosiahnu 6-tich rokov veku. Základným, ale nie najdôležitejším predpokladom pre vstup dieťaťa do školy je teda jeho vek ...