Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - december 2015

Otázka trestov.


Trest, podľa konceptu výchovy R.G. Morrisha je súčasťou procesu vedenia dieťaťa a má byť výlučne jasnou správou o tom, že pravidlá nemožno porušovať. Posolstvom trestu má byť podpora vytvárania návykov zodpovedného správania sa dieťaťa. Jeho prvoradou úlohou je zastaviť nevhodné správanie dieťaťa. Aj tu sa trest dáva do protikladu k logickým dôsledkom v situáciách, keď ich výchovné pôsobenie zlyháva. Zodpovednosti a sebadisciplíne sa dieťa naučí tréningom, nácvikom spôsobu správania a až potom pomocou seba zodpovedného rozhodovania. Je dôležité citovať autorov názov, že trest bude účinný iba v prípade zriedkavého použitia. A tiež je dôležité upozorniť na to, že trest sa nemá ukladať v hneve, pretože hnev dospelého otvára dieťaťu cestu k pocitom, že je nespravodlivo trestané.
Takisto je nesmierne dôležité neprerušiť komunikáciu s dieťaťom, ktoré je, takpovediac "na výkone trestu" rovnako z humanistických dôvodov. Aj keď vyznievajú odporúčania ohľadom trestov autoritatívne, je to podľa tohto autora súčasťou výchovy, ktorá ide najlepšie od srdca, nie od ruky.
Ak má dieťa vytvorené základné návyky disciplinovaného správania, výchovný postup smeruje k ďalšej fáze, ktorou je utváranie a upevňovanie sociálnych spôsobilostí potrebných v každodennom kontakte rodičov a detí.
Aj pre druhú oblasť výchovy, ktorou je rozvoj sociálnych zručností, platí požiadavka výchovnej autority dospelého a požiadavka výchovy. Ak sa dieťaťu nepodarí splniť požadované, dodržať pravidlo, máme dieťa vrátiť, aby úkon vykonalo!
Pri rozvíjaní sociálnych zručností musíme dbať na jasné a presné inštrukcie a pomáhať deťom premysleným dohľadom (o 15 minút pôjdeš spať, priprav sa - dieťa vie, že má dokončiť prácu a aký časový priestor má k dispozícii). Dohľad a dôvera sú dve nevyhnutné podmienky, ktoré zabezpečujú rozvoj sebadisciplíny dieťaťa.