Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - september 2015

Škola bez disciplíny.


Stará overená pravda učiteľa národov Jana Amosa Komenského. Bez disciplíny to nejde ani v živote, ani v škole, ani v žiadnej práci, ani v rodine, ani v spoločnosti. Neviem, či sme s voľnosťou pri výchove nezašli v posledných rokoch príliš ďaleko.
Poriadok, dodržiavanie určitých pravidiel, rešpektovanie autorít, poctivý prístup k povinnostiam, ochrana spoločného majetku - tomu musíme deti učiť od útleho veku. Aká je však často skutočnosť? Školy riešia čoraz viac výchovných problémov, autorita učiteľa je čoraz menšia tak, ako aj atraktivita učiteľského povolania, v školách sa čoraz častejšie objavuje ubližovanie medzi deťmi a stále väčšie problémy so správaním. Často ľudia, ktorí nie sú učiteľmi a nevedia učiť, radia učiteľom, ako to majú robiť. Z kancelárie, ďaleko od detí, vyzerajú mnohé školské problémy úplne inak a radí sa veľmi ľahko.
Poriadok - to je základ! To je tá voda do mlyna, bez ktorej je mlyn nefunkčný tak, ako je nefunkčná a nekvalitná škola bez disciplíny a poriadku.
Zbytočné sú rôzne výhovorky rodičov, že doba je taká a taká, že deti sú čoraz horšie a podobne. Vždy je nejaká doba a deti sú v podstate vždy rovnaké. To, čo sa mení, sú výchovné metódy v školách, celkovo voľnejšia výchova aj v rodinách, podmienky vzdelávania, prístup učiteľov, nevhodné a neodborné zasahovanie rodičov do života školy, stále väčší vplyv médií a internetu na výchovu a myslenie detí a všeobecný pokles morálky v spoločnosti.
Čoraz častejším javom v školách je aj ubližovanie medzi deťmi. Takému správaniu u detí sa darí tam, kde sú slabí pedagógovia, kde nemajú dané jasné pravidlá.
Deti musia vedieť, že v učiteľoch majú oporu, na ktorú sa vždy môžu spoľahnúť. Musia vedieť, že ak im niekto ublíži, čo i len zlým slovom, posmeškom, že to hneď majú oznámiť učiteľovi. Musia však vedieť, že to má význam, že on to bude skutočne riešiť. Že takéto správanie nebude tolerovať a že vinník bude potrestaný. Najdôležitejší je nekompromisný postoj k prejavom ubližovania. Problém je však v tom, že niektorí rodičia nepripustia nič zlé na svoje deti. Doba je taká, že mnohí rodičia namiesto toho, aby svoje deti potrestali a spolupracovali so školou, naopak, útočia na školu a učiteľov.
Majme radi naše deti, venujme sa im a vytvárajme vzájomne atmosféru pokoja a bezpečia.