Materská ąkola v Uníne

Unín Materská ąkola

M© Unín

O nás

Naąa materská ąkola je umiestnená v priestoroch základnej ąkoly od 1.9.2007, mimo cestovného ruchu s výhµadom na polia, ihrisko a okolie za Unínom. Do priestorov materskej ąkoly sa vchádza osobitným vchodom. Z chodby, ktorá slúľi ako ąatňa pre deti sa vchádza do tried. Na poschodí M© sa nachádzajú dve spálne. Materská ąkola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivos» de»om vo veku od 3 do 6 rokov a de»om, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Od 1.septembra 2021 sa reálne uplatňuje povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré dovŕąia piaty rok veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku ąkolského roka.

Stravovanie sa uskutočňuje v ąkolskej jedálni v hlavnej budove, kde deti prechádzajú cez chodbu ąkoly.

Veµmi dobrá spolupráca so základnou ąkolou nám umoľňuje vyuľíva» ich pomôcky a priestory. Pre pobyt vonku vyuľívame ąkolský dvor s dreveným domčekom, ąmýkačkou a telovýchovným zariadením.

V záujme naplnenia práv výchovy a vzdelávania, vedenie Z© s M© zabezpečuje vnútorný chod materskej ąkoly a podmienky pre optimálne medziµudské vz»ahy tak, aby bol čas strávený v materskej ąkole efektívne vyuľitý z hµadiska výchovy a vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako de»mi ako aj učiteµmi.


Zamestnanci

riaditeµka Z© s M©Mgr. Michaela Vaňková
zástupkyňa pre M©Jana Kriľánková
1. trieda - mravčekoviaučiteµkyMgr. Kristína Hulimanová
Iveta ©vecová
2. trieda - kuriatkaučiteµkyJana Kriľánková
Anna Reháková
upratovačkaHelena ©ebová